Souhlas se zpracováním osobních údajů

Základní informace 

Společnost STYLE PLUS s.r.o., se sídlem Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (dále jen „STYLE PLUS“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.onlinekoupelny.cz“ (dále také jen
„e-shop“).  STYLE PLUS, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Udělení souhlasu osobních údajů může napomoct zjednodušení a zkvalitnění nákupu zákazníků e-shopu.


Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u STYLE PLUS či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u STYLE PLUS či nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u STYLE PLUS.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Více informací o zpracování osobních údajů uživatelů naleznete zde

 

Souhlas uživatele 

Uživatel zaškrtnutím políčka SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v rámci procesu objednávky či registrace uděluje STYLE PLUS souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného v objednávkovém či registračním formuláři zpracovává STYLE PLUS následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo . Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

Uživatel kliknutím na políčku PŘIHLASTE SE K ODBĚRU REKLAM uděluje STYLE PLUS souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě takto uděleného souhlasu zpracovává STYLE PLUS e-mailovou adresu uživatele.

Uživatel kliknutím na políčko SOUHLASÍM S COOKIES ve vyskakovacím okně uděluje souhlas STYLE PLUS ke zpracování některých cookies v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě tohoto souhlasu zpracovává STYLE PLUS cookies, která zaznamenávají chování uživatele na webové stránce e-shopu a jeho preference.

Uživatel udělením výše uvedených souhlasů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely personalizace e-shopu, cílené reklamy, přizpůsobení a zasílání reklamních sdělení uživatelům a dalším marketingovým účelům STYLE PLUS. V souvislosti s těmito účely mohou být osobní údaje předávány rovněž dalším příjemcům – zpracovatelům (např. společnostem provádějícím analýzu trhu, monitoring chování zákazníků, marketingovým společnostem, IT podpoře apod.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 15-ti let ode dne jeho poskytnutí.

 

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v e-mailu, kterým bylo udělení souhlasu potvrzeno. Souhlas může uživatel odvolat také telefonicky či písemně.

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 464 603 553 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese styleplus@styleplus.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na STYLE PLUS na tel. č. 464 603 553 nebo e-mailové adrese styleplus@styleplus.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


STYLE PLUS s.r.o.