STYLE PLUS s.r.o. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl
+420 464 603 553 (po-pá, 7-17h)
0 počet: 0 ks cena: 0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný!

Ověřeno zákazníky

97% našich zákazníků nás dále doporučuje pečeť obchodu

Co jsem potřeboval měli a do cca 3 dní bylo u mě.

 • Široký sortiment zboží skladem
 • Nic
ověřený zákazník před 1 dnem

Doporučuji, doprava zdarma.

 • Doprava zdarma,dobrá komunikace s prodejcem,kvalitně zabalené zboží.
ověřený zákazník před 1 dnem

Rychlé a bezproblémové dodání.

ověřený zákazník před 1 dnem

PF 2020

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „VOP“)


I/ Úvodní ustanovení

 1. Tyto platné schválené VOP internetového obchodu www.onlinekoupelny.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je společnost STYLE PLUS s.r.o., která je prodejcem veškerého nabízeného zboží a zajišťuje jeho prodej a záruční servis (dále jen „prodávající“), nabývají účinnosti dne 17.6.2019. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním na internetových stránkách www.onlinekoupelny.cz. V případě změny VOP má kupující právo smlouvy, jejichž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna prodávajícím oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď kupujícího. Změny VOP budou zveřejněny na internetových stránkách www.onlinekoupelny.cz.
 2. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, tedy společnost STYLE PLUS s.r.o., se sídlem: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl. Adresa pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy): Moravská 1259, 570 01 Litomyšl. IČ: 275 45 423, DIČ: CZ27545423, bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-5469230287/0100, Tel.:464 603 553, e-mail:  reklamace@onlinekoupelny.cz (odstoupení od smlouvy, reklamace), info@onlinekoupelny.cz (ostatní dotazy).
  Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel (dále jen souhrnně „kupující“, popř. „kupující-spotřebitel“,   kupující-podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti STYLE PLUS s.r.o., výše uvedené, jakožto prodávajícího na straně jedné a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů provedená VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky, současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.
 4. Prodávající úvodem výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, popř. v zařízeních, sloužících k běžnému ubytování osob, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající zásadně neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, než je výše uvedeno. Prodávající také neodpovídá za vady způsobené užíváním zboží v rozporu s pokyny výrobce. Tyto pokyny jsou k nahlédnutí na webových stránkách výrobce. Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a produktovou fotografií, popř. 3D animací.
 5. Kupující bere na vědomí, že fotografie umístěné u zboží v e-shopu mohou být pouze ilustrativní, a proto je kupující vždy povinen se seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

II/ Uzavření smlouvy, dodání a odebrání zboží

 1. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-spotřebitelem je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícím, smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-podnikatelem je odeslání objednávky kupujícím-podnikatelem, smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu-podnikateli. Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat, jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem nebo telefonicky na kupujícím sdělené kontaktní údaje. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran (včetně dohody, obsažené v těchto VOP) nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo nejpozději následující pracovní den odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, při vyčerpání skladových zásob, usoudí-li s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům a dále v případě technické chyby systému internetového obchodu přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 3. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Ostatní zboží zasílá kupující dle dodacích termínů svých dodavatelů. U veškerého zboží je vždy uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží, přičemž kupující bere na vědomí, že tato lhůta má pouze orientační charakter a odvíjí se vždy od dodání zboží prodávajícímu jeho dodavateli.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.
 5. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající zásadně celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto vždy odvíjí od nejdelší lhůty dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
 6. Podrobné informace o způsobu a ceně dopravy jsou k nalezení na internetových stránkách www.onlinekoupelny.cz pod odkazem „Doprava“. Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání specifikovaná kupní smlouvou. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na adrese, kterou k tomuto účelu prodávajícímu sdělil. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle tohoto odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči přepravní služby zaplatí kupní cenu zboží (v případě platby dle čl. III. odst. 4. písm. b) VOP), a která zboží od přepravce převezme.
 7. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození a zboží nepřebírat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré k úsilí k včasnému doručení nové zásilky. V případě přepravy zboží přepravní společností PPL (PPL CZ s.r.o.), je kupující
  povinen prohlédnout obsah balíku bez zbytečného odkladu a informovat prodávajícího o případných závadách a nesrovnalostech telefonicky či e-mailem maximálně do 2 dnů od převzetí zásilky. Při přepravě zboží přepravní společností TOPTRANS (TOPTRANS EU, a.s.) je kupující povinen prohlédnout obsah balíku při převzetí od řidiče přepravní společnosti a případné výhrady zaznamenat do předávacího protokolu přepravce. O zjištěných nesrovnalostech je kupující povinen v tomto případě neprodleně informovat prodávajícího. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních, či kvalitativních.
 8. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 9. Náklady na dodání zboží se liší podle typu zboží a kategorií.
  Při platbě bankovním převodem či online platbou činí poplatky za dopravu 89,- Kč včetně DPH.
  Při platbě na dobírku účtujeme k ceně za dopravu ve výši 89,- Kč vč. DPH navíc poplatek 29,- Kč vč. DPH, tj. celkem 118,- Kč včetně DPH.
  Při objednávce nad 1 000 Kč s DPH je přepravné a balné po celé ČR ZDARMA! Platí na veškeré produkty z nabídky bez výjimky.
  Na vybraný sortiment zboží se vztahují příplatky na dopravu. U přepravní společnosti Toptrans je možné si připlatit za vynesení zboží (detailně vše viz. podstránka Doprava).
 10. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím.

III/ Platební podmínky

 1. Ceny uváděné v internetovém obchodu www.onlinekoupelny.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Cenu zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.
 2. V ceně není zahrnuta doprava zboží. Ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.
 3. Na sjednanou kupní cenu není možné započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody obou smluvních stran.
 4. Zboží je možno uhradit:
 5. hotově nebo platební kartou při osobním odběru v našem showroomu na adrese Moravská 1259, 570 01 Litomyšl. Za tuto službu neplatíte žádné poplatky.
 6. dobírkou v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravní služby. Částku (cena zboží + přepravné + doběrečné) předáte řidiči přepravní služby, který je povinen vydat vám potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (fakturu) vám zašleme e-mailem.
 7. bankovním převodem na náš účet. Zálohovou fakturu vám zašleme e-mailem. Pokud neuhradíte zálohovou fakturu do 14 dnů od data vystavení, objednávku automaticky stornujeme.
 8. online platbou – v nákupním košíku si před dokončením objednávky můžete zvolit platební bránu, přes níž zboží zaplatíte. Jakmile náš systém spáruje vaši platbu s objednávkou, pošleme vám potvrzení o přijaté platbě. Důležité je, abyste vyplnili správné údaje spolu s variabilním symbolem.
 9. Prodávající si vyhrazuje podmínit u tzv. „atypického zboží“ a ve výjimečných případech u neskladového zboží (tj. zboží, u něhož není uveden údaj „skladem x ks“) akceptaci objednávky zboží složením nevratné finanční zálohy ve výši 30% z kupní ceny zboží kupujícím.

IV/ Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno.
 2. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 3. Převzetí zboží se potvrzuje podpisem na dodacím či přepravním listu.

V/ Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen„občanský zákoník“). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím ujednána doba delší. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.
 2. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě nebo o kterých zákazník před převzetím věci věděl. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), umělých materiálů nebo lakovaných ploch. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena au použitých věcí za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Je-li předmětem koupě již použité zboží,zkracuje se zákonná doba pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců, a to v souladu s ustanovením § 2168 občanského zákoníku.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 4. Reklamace vady zboží musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to buď osobně v showroomu umístěném v sídle prodávajícího na adrese Moravská 1259, 570 01 Litomyšl či písemným přípisem na email: reklamace@onlinekoupelny.cz (reklamační list, který lze použít, je možné stáhnout zde) zaslaným na výše uvedenou adresu pro reklamační účely, tj. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u něho zboží zakoupil, zejména tak lze učinit doložením originálu nebo kopie faktury, kterou kupující zašle spolu s písemnou reklamací či předloží k nahlédnutí v případě, že je reklamace uplatněna osobně v sídle prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu reklamace@onlinekoupelny.cza k němuž připojí naskenovanou fakturu (či jiným způsobem doloží, že zboží zakoupil u prodávajícího) a reklamační list (je možné stáhnout zde). Konečné posouzení, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podrobnosti k právům kupujícího z vadného plnění jsou uvedeny v § 2099 a násl., § 2161 a násl. a§ 2165 a násl. občanského zákoníku.
 6. Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.
 7. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy, pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, zaniknou, nebyla-li uplatněna v době pro uplatnění práv z vadného plnění, tj. v době 24 měsíců od převzetí zboží, respektive v době 12 měsíců v případech, kdy předmětem koupě bylo použité zboží.
 9. Je-li kupujícím spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodl na lhůtě delší. Podmínkou pro běh lhůty pro vyřízení reklamace však je, že kupující-spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

VI/ Poučení kupujícího-spotřebitele a odstoupení od smlouvy kupujícího-spotřebitele

 1. Kupující-spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě pod odkazem „Informace pro kupujícího-spotřebitele“ seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě občanského zákoníku povinen sdělit (zejména s údaji dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku).
 2. Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje kupujícího-spotřebitele, že má v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího a to například prostřednictvím dopisu zaslaného prodávajícímu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Moravská 1259, 57001 Litomyšl nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu na reklamace@onlinekoupelny.cz. K odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který je ke stažení v internetovém obchodě pod odkazem „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“.
  Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, kterého se odstoupení od smlouvy týká, na adresu sídla prodávajícího: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Kupující-spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. V takovém případě má prodávající právo si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží. Kupujícímu-spotřebiteli se doporučuje zboží zaslat prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží. Kupující-spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Kupující-spotřebitel je povinen prokázat, že u prodávajícího zboží zakoupil, a to např. přiložením daňového dokladu, který obdržel kupující společně se zbožím.
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy včas, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající upozorňuje, že pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Přijaté peněžní prostředky je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu spotřebitel prokáže vrácení zboží.
  Právo na odstoupení od smlouvy se kromě zboží, u kterého je odstoupení vyloučeno příslušnými právními předpisy, nevztahuje také na zboží, přizpůsobené konkrétním požadavkům kupujícího, zejména na sprchové kouty s označením „atypické zboží“, neboť toto zboží je ve své podstatě zbožím upraveným podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 občanského zákoníku.
 3. Prodávající dále informuje kupujícího-spotřebitele o následujících skutečnostech: Prodávající internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouva (faktura), uzavřená v tomto internetovém obchodě, je kupujícímu zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání kupující ho může být kupujícímu zaslána znovu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.
 4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236, x7cab34. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online:https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

VII/ Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Cílem STYLE PLUS je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost STYLE PLUS s.r.o., se sídlem Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (dále jen „STYLE PLUS“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.onlinekoupelny.cz“ (dále také „e-shop“).  STYLE PLUS, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u STYLE PLUS či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u STYLE PLUS či nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u STYLE PLUS.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

STYLE PLUS zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění kupní smlouvy

STYLE PLUS zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu vyžaduje STYLE PLUS v objednávkovém formuláři na e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům STYLE PLUS, a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností STYLE PLUS

STYLE PLUS zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na STYLE PLUS vztahují. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, zpravidla státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů STYLE PLUS povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy STYLE PLUS

V zájmu zachování komfortu zákazníků STYLE PLUS zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem STYLE PLUS. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, 
e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu.

Udělený souhlas

Na základě uděleného souhlasu zpracovává STYLE PLUS následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo .

Cookies
STYLE PLUS zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů STYLE PLUS. Na základě tohoto důvodu zpracovává STYLE PLUS cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 464 603 553 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese  styleplus@styleplus.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na STYLE PLUS na tel. č. 464 603 553 nebo e-mailové adrese styleplus@styleplus.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII/ Ostatní ujednání

 1. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.
 2. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro komunikaci s ním může být využita jeho e-mailová adresa uvedená v objednávce.
 5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.
 6. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.